Monday Bunday

Happy Monday Bunday efurrybody.  I’m chillin’ in my favorite hidey spot:

hideyspot.jpg

Under the table!